Finn (finnskij) wrote,
Finn
finnskij

По-моему, славно получилось

 ɯıqdʞɐε ɯɐɯɔоwdǝɯ 'онҺǝноʞ 'ʎwоɯєоu 'ʚоɔʎɓɐdɹ 82 ― нɐuɐvʞ ɯǝɐʚıqdʞɐε oıqɯɔонvоu ɯнǝwǝvє ɐɓɹоʞ 'ɐdʎɯɐdǝuwǝɯ ˙(ɔʎɓɐdɹ 15 ɐdǝwɐε ɯнǝwоw ɐн ʎdʎɯɐdǝuwǝɯ vǝwи ɓоʚоduоƍʎdɯ ņиmʁɓоʚɓоu) ʚоɔʎɓɐdɹ 83 ― wоннǝvʚонɐɯɔʎ онqvɐʞиɯdǝʚ ɐн '22 ǝжоɯ ʚоɯнǝwǝvє хıqнqvɐɯноεиdоɹ иɯɔонхdǝʚоu ɐн 'ɐɔʎɓɐdɹ 22 wǝнɓǝdɔ ʚ ɐхʎɓεоʚ ɐdʎɯɐdǝuwǝɯ ǝɔифо ʚ ¡оно ɯоʚ и ― dɯǝwоdиu иvʁεʚ 'ɯǝн ıqǹинεɐd ņоʞɐʞин ǝɓоdʚ ― иwɐʞʎd иvɐuʎmоu ˙(vǝdɹ оʞqнохоvu оɯ-ʞɐʞ ʁwǝdʚ ǝɔʚ dоɯɐиɓɐd ɯоɯє и онqvɐʞиɯdǝʚ иvиʚɐɯɔоu 'фɐʞm vɐmǝw) онqvиʚɐdu ǝн ǝжоɯ нǝvʚонɐɯɔʎ ɯɐɯɔоwdǝɯ  ʚоdоɯɐиɓɐd εи wонɓо ɐн ǝɔифо wǝmɐн ʚ 'oıqɯɔɐҺɔ ʞ

»ǝmƍооʚ ıqʚ ɐ 'ņохоvu ɔɔофнɐɓ« ɯʁdоʚоɹ 'ɯʁɯох ǝн ɐʞинхǝɯнɐɔ qɯɐʚıqεıqʚ ʞɐɯ оɯɔоdu 'ɯʁdǝʚ ǝн oıиdоǝɯ ʚ ɐʚǝʁεох ˙онqvɐʞиɯdǝʚ wоʞоɯm нǝvʚонɐɯɔʎ нɐuɐvʞ хиоƍо ʎ 'онƍоdɓоu иvиɔоduо ˙оʞdɐж ǝɯɐнwоʞ ʚ 'ʁɔɯǝɐʚǝdɹоdu ǝж ʎεɐdɔ dоɯɐиɓɐd ― ɯнǝwǝvє qmǝɐwинɔ 'ʚоɔʎɓɐdɹ 02 ǝǝvоƍ ǝн ǝɯɐнwоʞ ʚ ɐdʎɯɐdǝuwǝɯ 'ņıqvuǝɯ qɯʎҺ dоɯɐиɓɐd 'wʎwиɔʞɐw ɐн ıqнǝvʚонɐɯɔʎ иʞʚоvоɹ 'ǝиҺʁdоɹ ıqƍʎdɯ ǝиmʁɓоʚɓоu :ǝıqннɐʚоʞɐdƍ ıqɯнǝwǝvє ǝиʞɔǝҺиɯɐɯɔоwdǝɯ ― ʚоɯɐɯɔоwdǝɯ ʚǝǹqvǝɓɐvʚ ɯо ииεнǝɯǝdu ǝıqʚоʞɐниɓо ǝʚɓ иvиuʎɯɔоu wɐн oıqнǝɔо ņоɯє

˙ņıqнqvиʚɐdu ǝн он 'ņиmоdох ɓохɓоu ˙»¡ɯoıɐʚıqwо оɯҺ ɐхʎɓεоʚ оɹоvuǝɯ иʞоɯоu wɐɯ ǝиʞɐʞ« ― oıинɐʚоƍǝdɯ ʎwоннɐɓ ʞ ʁɔɯʁɔонɯо онņоʞоuɔ qнǝҺо оɯ-ʞɐʞ ıqǹqvǝɓɐvʚ и иʞинжɐɯноw ǝиɹонw 'ɯıquо mɐн ɯǝɐʚıqεɐʞоu ʞɐʞ 'оʞɐнɓо ˙онqvɐɯноεиdоɹ ıqнǝvʚонɐɯɔʎ qɯıqƍ ıqнжvоɓ ıqɯнǝwǝvє ǝиʞɔǝҺиɯɐɯɔоwdǝɯ 'онɐɔиuɐн оʞɯǝҺ ɔɔофнɐɓ ıqwdиф ņиǹʞʎdɯɔни εи хɐɯɐɯиǹ хиǝƍо ʚ
Tags: бред, прелестные ссылки
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 14 comments